088 - 777 10 10
ma-vr 08.00-18.00 (lokaal tarief)
 
 
Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

Ziekte en re-integratie

Mijn werknemer is ziek geworden


Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet weer terugkeren op de werkvloer. Bij langdurige ziekte heeft u als werkgever een aantal re-integratieverplichtingen. Het is belangrijk dat u op tijd de juiste maatregelen neemt.

Verplichtingen werkgever
U heeft als werkgever een fors aantal verplichtingen voor de re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Tijdens de ziekteperiode moet u mee werken aan de re-integratie van uw zieke werknemer. Zo moet een plan van aanpak (zie hierna) worden opgesteld, waarin alle op re-integratie gerichte activiteiten, bijbehorende termijnen en afspraken staan vermeld. Als de werknemer langer dan 20 maanden arbeidsongeschikt is, moet u bovendien samen met de werknemer een re-integratieverslag opstellen. Ook moet u voldoen aan de regels van UWV, zodat uw werknemer in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Als het niet mogelijk is om uw werknemer te laten terugkeren in zijn of haar huidige functie dan moet u voor passend werk zorgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Als uw werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is geworden, bent u op grond van de wet verplicht gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. In het eerste ziektejaar moet dit ten minste het wettelijke minimumloon zijn, maar let op: mogelijk moet u op grond van de individuele arbeidsovereenkomst of CAO meer betalen dan 70% van het loon.

Plan van aanpak
Is uw werknemer langdurig ziek of is de kans daarop aanwezig dan moet u in samenspraak met uw werknemer een plan van aanpak opstellen. Na de ziekmelding heeft u daarvoor uiterlijk 8 weken de tijd. In het plan van aanpak vermeldt u:

 • welke re-integratiegerichte activiteiten u neemt;
 • de termijn waarbinnen de re-integratie wordt verwacht;
 • de momenten waarop de evaluatie van de re-integratie-activiteiten plaatsvindt en
 • wie de contactpersoon is voor uw werknemer en de arbodienst.

Problemen bij ziekte en re-integratie
Door de hoeveelheid aan regels in het re-integratieproces ontstaan vaak spanningen tussen u en uw werknemer. De meest voorkomende problemen zijn:

 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever;
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werknemer;
 • het oordeel van de bedrijfsarts;
 • uw werknemer weigert passende werkzaamheden te verrichten en
 • een verstoorde arbeidsrelatie.

Deskundigenoordeel
Als er problemen ontstaan tijdens de re-integratie (bijvoorbeeld als uw werknemer weigert passend werk te aanvaarden of zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen) en u er samen met uw werknemer niet meer uitkomt, kunt u UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel te geven.

UWV geeft alléén een oordeel over de volgende situaties:

 • of uw werknemer op een bepaalde datum wel of niet weer volledig zijn eigen werk kan verrichten;
 • of het werk dat uw werknemer binnen of buiten het bedrijf wil of moet doen, passend is;
 • of u voldoende heeft gedaan om uw werknemer te laten re-integreren en
 • of uw werknemer zich voldoende heeft ingespannen met het oog op zijn re-integratie.

Sancties tegen werknemer
Van uw werknemer mag worden verlangd dat hij zich houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Doet uw werknemer dat niet dan kunt u – afhankelijk van de gedraging van uw werknemer een tweetal sancties opleggen.
Als uw werknemer zich bijvoorbeeld niet houdt aan redelijke controlevoorschriften, zoals het niet-verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts, dan kunt u de uitbetaling van het loon opschorten.
Als uw werknemer bijvoorbeeld weigert passende arbeid te aanvaarden dan kunt u de loonbetaling stopzetten.

Voordat u overgaat tot het opleggen van een sanctie doet u er zeer verstandig aan uw situatie eerst aan de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum voor te leggen, omdat het opleggen van een onjuiste sanctie verregaande gevolgen kan hebben.
Blijft uw werknemer het re-integratietraject frustreren dan kan er voldoende grond bestaan om uw werknemer te ontslaan.
Laat u zich, voordat u tot ontslag overgaat, door de juristen van het Juridisch Centrum adviseren of er voldoende grond is om daadwerkelijk tot ontslag over te gaan.

Sancties tegen werkgever
Na het tweede ziektejaar oordeelt UWV of uw re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest. Bij onvoldoende inspanningen kan UWV u een sanctie opleggen om het loon maximaal 1 jaar langer aan uw werknemer door te betalen.
Daarnaast bestaat de verhaalsanctie. Als u onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht en uw werknemer vervolgens ziek uit dienst gaat en een Ziektewetuitkering aanvraagt en verkrijgt dan kan UWV deze sanctie opleggen. UWV verhaalt het de Ziektewetuitkering op u als werkgever. Dit is 70% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd) vermeerderd met premies.

Let op!
Ziekte en re-integratie zijn erg ingewikkelde en lastige arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Als werkgever kunt u te maken krijgen met een werknemer die zich niet of onvoldoende aan zijn re-integratieverplichting houdt. U wilt dan natuurlijk maatregelen tegen deze werknemer nemen. Ook kunt u door de ingewikkelde regelgeving bepaalde verplichtingen over het hoofd zien, die onder andere kunnen leiden tot het langer doorbetalen van het loon.

Naast het opschorten en het stopzetten van de uitbetaling van het loon en de verhaalsanctie zijn er ook nog andere gevolgen waar u als werkgever rekening mee moet houden. Zo kunt u als u het dienstverband met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer wilt beëindigen te maken krijgen met een hogere ontslagvergoeding als u zich niet aan uw re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Dat geldt in geval van zowel een ontbindingsprocedure als een procedure wegens onrechtmatig ontslag.

Belangrijk nieuws over slapend dienstverband!
Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een slapend dienstverband in beginsel behoort te worden beëindigd als de werknemer dat wenst en de werkgever geen belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de  compensatie voor werkgevers.

Begeleiding
De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum helpen u met de ingewikkelde regelgeving en adviseren u op welk moment u welke sanctie kunt opleggen tegen uw zieke werknemer. Ook staan onze juristen u bij om het dienstverband van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer, die het re-integratietraject frustreert, te beëindigen.

Heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief)

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter

Tips bij zieke werknemers

 • Stel als werkgever nooit zelf een diagnose.
 • Bij twijfel over ziekte, schakel de bedrijfsarts in.
 • Houd u aan uw re-integratieverplichtingen.
stel gratis
uw vraag online
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland!GroningenLeeuwardenAssenZwolleAlmeloZutphenArnhem's HertogenboschRoermondMaastrichtBredaDordrechtMiddelburgRotterdamUtrecht's GravenhageAlkmaarHaarlemAmsterdam