Wijziging arbeidsvoorwaarden en functiewijziging

Moet ik als werknemer elke wijziging in arbeidsvoorwaarden accepteren? Kan mijn werkgever mijn functie zomaar wijzigen?

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst, cao of andere (concern)regeling. Het betreft je functieomschrijving, arbeidsduur, hoogte van je salaris, onkostenvergoedingen, et cetera. Een werkgever wil deze voorwaarden soms eenzijdig wijzigen. Soms is het mogelijk, maar vaak ook niet. Dat is afhankelijk van de reden van de wijziging en om welke arbeidsvoorwaarde het gaat. De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum beantwoorden graag je vragen over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Ook met vragen over een functiewijziging kun je bij ons terecht.

Arbeidsvoorwaarde of niet?

Onder arbeidsvoorwaarden kun je van alles verstaan. Dat kunnen financiële, maar ook niet-financiële zaken zijn. Arbeidsvoorwaarden zijn als volgt in te delen:

  • Primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantiegeld en vrije dagen;
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenregeling, leaseauto, laptop en onkostenvergoedingen.

In juridische zin vallen werktijden, dienstrooster en de vestiging waar je werkt niet onder het begrip arbeidsvoorwaarden. Maar ze worden wel als zodanig beoordeeld als een werkgever een wijziging hierin wil doorvoeren.

Eenzijdig wijzigingsbeding: wijziging arbeidsvoorwaarden

Mogelijk is in jouw arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen waarin staat dat je werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. Dit is een zogenoemd eenzijdig wijzigingsbeding. Volgens de wet mag een werkgever op grond van zo’n beding de arbeidsvoorwaarden alleen wijzigen als hij daarvoor een zwaarwegender belang heeft dan de werknemer.

De wettelijke regeling van het eenzijdig wijzigingsbeding wordt vaak gebruikt om te beoordelen of een werkgever een collectieve arbeidsvoorwaarde kan wijzigen. Bijvoorbeeld de leaseautoregeling of de pensioenregeling die op alle werknemers van toepassing is. Met name als de wijziging financiële gevolgen heeft voor de werknemer, moet de werkgever goede argumenten hebben om zo’n collectieve arbeidsvoorwaarde te kunnen wijzigen.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan een werkgever soms toch de arbeidsvoorwaarden wijzigen. De werkgever zal dan een beroep doen op de normen van goed werknemerschap zoals geregeld in artikel 7:611 BW (Burgerlijk Wetboek).

In de regel is het zo dat een eenzijdige wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden bijna nooit mogelijk is. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden, kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden soms wel gewijzigd worden. Een werkgever kan op grond van goed werknemerschap meestal wel van je verlangen dat je akkoord gaat met andere werktijden, een roosteraanpassing of wijziging van de locatie waar je werkt.

Wijzigen werktijden, werkplek en rooster

Uit de rechtspraak blijkt dat van werknemers vaak veel flexibiliteit wordt verwacht. Als je op andere tijden moet gaan werken, bijvoorbeeld omdat de openingstijden veranderen, zal je daar dus meestal mee akkoord moeten gaan. Dat geldt ook voor het werken op een andere locatie of voor een aanpassing van je rooster. Je werkgever moet wel rekening houden met jouw belangen, zoals jouw privésituatie en reistijd.

Ook als je functie wijzigt door een reorganisatie of andere bedrijfsomstandigheden, wordt veel flexibiliteit verwacht van jou als werknemer. Je zult doorgaans akkoord moeten gaan met andere werkzaamheden, maar je verantwoordelijkheden mogen dan niet aanzienlijk wijzigen. Soms zul je ook een heel andere functie moeten accepteren. Of je werkgever dan ook je salaris of de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen, is zeer de vraag.

Als jouw werkgever niet tevreden is over je functioneren, wil hij je om die reden wellicht in een andere - meestal lagere - functie tewerkstellen (demotie). Dit is alleen mogelijk als er een functioneringsdossier voorhanden is waaruit blijkt dat je inderdaad niet goed functioneert.

Elke zaak is uniek

Op hoofdlijnen komt het er op neer dat je als werknemer meestal akkoord zult moeten gaan met wijzigingen die geen financiële gevolgen hebben. Je hoeft niet zomaar in te stemmen met een wijziging die wél financiële consequenties heeft. Of een werkgever je functie eenzijdig mag wijzigen, is uiteindelijk afhankelijk van alle feiten en omstandigheden van het geval. Elke zaak is uniek en verdient dan ook een advies op maat.

Gratis eerste advies

Wil je weten of jouw werkgever je arbeidsvoorwaarden of functie kan wijzigen? Neem dan contact op met het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.