Jurist ontslagrecht

Dreig je ontslagen te worden of ben je genoodzaakt om een werknemer te ontslaan? Onze juristen ontslagrecht helpen je om de juiste juridisch stappen te zetten. We beoordelen de ontslagsituatie en onderhandelen eventueel met je werkgever of werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Ook kunnen we je bijstaan bij een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV.

 • Volledige ontzorging bij onderhandelingen en vastlegging van de gemaakte afspraken
 • Gratis eerste advies van ervaren juristen
 • Onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp
 • Voor werknemers en werkgevers in heel Nederland
 • Betrokken juristen die jou persoonlijk bijstaan
 • Snel deskundig advies in begrijpelijke taal

Neem contact op met het Juridisch Centrum voor al je vragen over ontslagrecht. We zijn op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur bereikbaar. Bel 088 - 777 10 10 of vul het contactformulier in. Het eerste advies is gratis.

Direct naar:

Wat klanten over het Juridisch Centrum zeggen

Wij helpen je graag

Waar wij voor staan

 • Jarenlange ervaring in ontslag- en arbeidsrecht.
 • Slagvaardige en snelle behandeling van je zaak.
 • Adviseren, onderhandelen en procederen in heel Nederland
 • Zeer voordelige tarieven - geen torenhoge advocaatkosten.
 • Klantbeoordelingen 

"Geweldig attent en correct bijgestaan. Iedereen verklaarde mij voor gek dat ik zomaar via internet een bureau had uitgezocht!! Nou....geen moment spijt gehad! Super geholpen!!! Een top bedrijf."

A. Otten uit Gelderland

Wat doet een jurist ontslagrecht?

Een ontslagrechtjurist is een jurist arbeidsrecht die gespecialiseerd is in het ontslagrecht. Hij begeleidt je wanneer je dreigt ontslagen te worden of wanneer je een werknemer wilt ontslaan. Zo vertegenwoordigt de jurist ontslagrecht jou bij de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder een dienstverband eindigt. Lopen de onderhandelingen op niets uit, dan procederen onze ontslagrechtspecialisten voor je bij de kantonrechter of bij het UWV.

Wat kost juridisch advies?

Het eerste advies is gratis. Als je vervolgens wilt dat wij jouw belangen gaan behartigen, dan ontvang je van ons altijd eerst een vrijblijvende prijsopgave voor de te verrichten werkzaamheden. Tot aan jouw akkoord op de prijsopgave zit je nergens aan vast! We hanteren lagere tarieven dan de kosten die een advocaat doorgaans in rekening brengt. Neem contact met ons op voor een eerste gratis advies en voor een vrijblijvende prijsopgave.

Werkwijze jurist ontslagrecht

We zijn specialist op het gebied van arbeidsrecht en kennen de fijne kneepjes van het ontslagrecht. Zowel bij onderhandelingen als bij procedures bij de kantonrechter of UWV kun je op onze juristen rekenen.

Ontslagrechtjurist werknemers

Heb je te maken met een (dreigend) ontslag en wil je je (alvast) laten adviseren over hoe je moet handelen? Neem dan contact met ons op voor een gratis eerste advies. Als je dat wenst, kunnen we voor je onderhandelen met je werkgever over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Daarbij staan vanzelfsprekend jouw belangen voorop, maar proberen we ook de relatie met jouw werkgever goed te houden. Mochten de onderhandelingen op niets uitlopen, dan kunnen we voor je procederen bij het UWV of bij de kantonrechter. Bel voor het gratis eerste advies naar 088 - 777 10 10 en leg je situatie voor aan onze juristen.

Ontslagrechtjurist werkgevers

Ben je voornemens om een werknemer te ontslaan en wil je weten wat daarbij een verstandige strategie is? Onze ontslagrechtjuristen helpen je op weg. Tijdens het gratis eerste advies bespreken we met je over hoe te handelen. Als je wilt dat wij de onderhandelingen met je werknemer voeren over de beëindiging van het dienstverband, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Ook staan onze ontslagspecialisten je bij tijdens een eventuele procedure bij de kantonrechter of UWV. Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 - 777 10 10 en laat onze juristen je helpen.

Eerste advies gratis

Bel met een ontslagjurist: je krijgt direct een eerste advies over je ontslag. Dit is geheel gratis. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur via 088 777 10 10.

Juridisch advies

Je krijgt een vaste jurist die jou en je zaak kent. Je krijgt zijn mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Jouw jurist adviseert je over je zaak en de eventuele stappen die je kunt ondernemen. Als je wilt, treedt hij op als contactpersoon voor je werkgever.

Onderhandelen

De jurist onderhandelt namens jou met je werkgever over een ontslagregeling. De ontslagvergoeding en het recht op een werkloosheidsuitkering zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Maar ook het maken van afspraken over bijvoorbeeld een vrijstelling voor het verrichten van werkzaamheden, het uitbetalen van opgebouwde vakantiedagen en het concurrentiebeding.

Procederen

Lukt het niet om een ontslagregeling af te spreken en start jouw werkgever een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Dan staan we je bij gedurende de rechtszaak.

Onze arbeidsjuristen

Ontslagredenen

Enkele van de belangrijkste redenen voor ontslag zijn:

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsverhouding betekent dat je in beginsel wel geschikt bent om jouw werkzaamheden te verrichten. Maar dat de relatie tussen jou en je werkgever zo ernstig en blijvend is verstoord, dat van je werkgever niet gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Je werkgever zal aannemelijk moeten maken dat het herstel van de relatie niet meer mogelijk is en duidelijk moeten maken welke pogingen hij heeft ondernomen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie en/of je werkgever voldoende heeft ondernomen om de werkrelatie met jou te verbeteren.

Ontslag wegens disfunctioneren

Bij een ontslag wegens disfunctioneren moet je werkgever kunnen aantonen dat je niet goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld met verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken of met schriftelijke waarschuwingen. Voordat ontslag aan de orde is, moet je werkgever je in de gelegenheid hebben gesteld om je functioneren te verbeteren door het aanbieden van een zogenaamd verbetertraject. Is er geen of onvoldoende bewijs dat je niet naar behoren hebt gefunctioneerd? En wil je werkgever je toch ontslaan? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Ontslag wegens (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten

Bij (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten gaat het om ontoelaatbaar gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: bedreiging, diefstal of werkweigering. Deze voorbeelden kunnen overigens ook een dringende reden in het kader van een ontslag op staande voet opleveren. De vraag of in jouw geval sprake is van (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten op grond waarvan je werkgever jou wilt ontslaan, kunnen onze ervaren arbeidsrechtjuristen beantwoorden.

Ontslag wegens een dringende reden (ontslag op staande voet)

Ben je op staande voet ontslagen, maar heeft je werkgever daarvoor geen dringende reden gegeven of ben je het er niet mee eens? De juridisch specialisten van Juridisch Centrum gaan na of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven en ondernemen - in overleg met jou - zo nodig actie.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen / reorganisatie

Als je werkgever je wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan moet er sprake zijn van bijvoorbeeld een slechte financiële situatie of een (gedeeltelijke) beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Als om die reden(en) meerdere werknemers worden ontslagen, is er sprake van een reorganisatie-ontslag. Bij een dergelijk ontslag moet je werkgever onder andere rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de volgorde van het ontslag binnen onderling uitwisselbare functies. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen voor je nagaan of jouw werkgever het afspiegelingsbeginsel correct heeft toegepast. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Combinatie van ontslagredenen (Cumulatiegrond)

Sinds 1 januari 2020 is er een ontslaggrond bijgekomen: de cumulatiegrond. Ontslag op basis van meerdere onvoldragen (wettelijke) ontslaggronden is nu mogelijk. Denk aan een situatie waarin deels sprake is van disfunctioneren en deels van een verstoorde arbeidsrelatie. De combinatie van ontslaggronden moet zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Het is aan de kantonrechter om dit te beoordelen. De kantonrechter bepaalt in dat geval dus of de arbeidsovereenkomst eindigt of niet.

Ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid wegens ziekte (na twee jaar)

Als er sprake is van ziekte of gebreken, waardoor je als werknemer gedurende een periode van twee jaar niet meer in staat bent om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, kan je werkgever na het verstrijken van die periode het dienstverband opzeggen. Wel is het zo dat dan aannemelijk moet zijn dat er binnen 26 weken geen herstel zal optreden en jij niet kan worden herplaatst in een passende functie. Ben je arbeidsongeschikt en wil je werkgever je ontslaan? Bel voor een eerste gratis advies met het Juridisch Centrum.

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op het moment dat de overeengekomen periode is verstreken. Is de arbeidsovereenkomst voor zes maanden of langer aangegaan, dan moet je werkgever jou uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en onder welke voorwaarden (de zogenaamde aanzegverplichting). Laat je werkgever dit na, dan is hij aan jou een vergoeding verschuldigd van ten hoogste het loon over één maand. Vraag je je af of je werkgever zich (tijdig) heeft gehouden aan de aanzegverplichting? Of weigert je werkgever de vergoeding wegens het niet voldoen aan de aanzegplicht aan je uit te betalen? Neem dan contact op met het Juridisch Centrum. Wij geven je een eerste gratis advies.

 “Er wordt heel goed met je mee gedacht. Doordat de jurist me heel veel uit handen nam, kon ik me zelf concentreren op het vinden van een nieuwe baan.”

Diensten jurist ontslagrecht

Advies over ontslagprocedure

Advies over de ontslagprocedure werkt tweezijdig. Enerzijds kijken we of het ontslag gerechtvaardigd is en anderzijds beoordelen we of je aan alle facetten van het ontslagrecht voldoet. We adviseren werkgever en werknemer over de stappen die ze kunnen zetten in aanloop naar het daadwerkelijke ontslag.

Deelnemen aan onderhandelingen

Onderhandelingen zijn spannend voor zowel werknemer als werkgever. Een stabiele partij die weet waar ze het over heeft is dan essentieel voor een goed verloop. We behartigen alle belangen en hebben een goede arbeidsrelatie altijd in het achterhoofd. Dit betekent echter niet dat we niet voor het beste resultaat gaan. Want, ben jij tevreden, dan zijn wij dat ook!

Hulp tijdens een eventuele rechtszaak

In enkele gevallen komen we er met onderhandelen alleen niet uit en volgt er een officieel ontslag. We kunnen werknemer en werkgever dan bijstaan tijdens de rechtszaak. Dit omvat een adviserende rol, een specialist die samen met jou kijkt naar je zaak en ervoor zorgt dat je krijgt waar je recht op hebt.

Ontslagbescherming

Er zijn situaties waarin je werkgever je niet mag ontslaan, omdat sprake is van een opzegverbod. Bijvoorbeeld als je zwanger of ziek bent. Ook in andere situaties kan het UWV of de kantonrechter bepalen dat een gegeven of voorgenomen ontslag niet rechtsgeldig is, bijvoorbeeld in geval van:

 • Discriminatie op basis van geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid of geslacht
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Politieke activiteiten
 • Zorgverlof en ouderschapsverlof

Transitievergoeding

Als je werkgever je wil ontslaan, dan heb je in de meeste gevallen recht op de transitievergoeding.

WW-uitkering

Na je ontslag heb je vaak recht op een werkloosheidsuitkering. Houd er echter rekening mee dat dit niet altijd geldt, bijvoorbeeld wanneer je op staande voet bent ontslagen of zelf ontslag neemt.

 • Ontslagrecht voor werkgever

  Wil je een werknemer ontslaan, maar weet je niet hoe je dit op een rechtsgeldige manier kunt doen? Schakel dan het Juridisch Centrum in. Wij zoeken graag voor je uit of de redenen die je hebt voldoende zijn om de werknemer daadwerkelijk te ontslaan.

 • Ga direct naar:

  Tips: je werknemer ontslaan
  Ontslagprocedures
  Redenen voor ontslag

 • Ontslagrecht voor werknemer

  Weet je dat je binnenkort ontslagen wordt en wil je juridisch advies inwinnen? Schakel dan onze specialisten in. We kijken samen naar je situatie en beoordelen of je werkgever je op basis van gegronde redenen wil ontslaan. We onderhandelen namens jou en behartigen altijd jouw belangen.

 • Ga direct naar:

  Hulp bij ontslag
  Ontslagprocedures
  Ontslagredenen

Je werknemer ontslaan

Wil je je werknemer ontslaan? Let dan op het volgende:

 • Bedenk goed om welke reden je je werknemer wilt ontslaan. Deze ontslagreden moet passen in de wettelijk voorgeschreven redelijke gronden voor ontslag. Een combinatie van ontslaggronden is sinds 1 januari 2020 ook mogelijk.
 • Zorg dat je voldoende dossier opbouwt, voordat je aan je werknemer kenbaar maakt dat je hem of haar wilt ontslaan. Het is verstandig hierover al in een heel vroeg stadium juridisch advies in te winnen, zodat het je duidelijk is op welke wijze je het dossier moet opbouwen, waarbij je ook rekening houdt met de uiteindelijke reden die je aan het ontslag ten grondslag wilt leggen.
 • Een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden geniet in het algemeen de voorkeur boven een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter. Je hebt dan zekerheid dat het dienstverband zal eindigen en onder welke voorwaarden. Wil je een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan is het vaak verstandig eerst een voorlopige ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen, om te voorkomen dat je werknemer zich ziek meldt nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je hem of haar wilt ontslaan.

Met de ontslagbegeleiding van het Juridisch Centrum ben je er zeker van dat je het dienstverband met je werknemer juridisch correct beëindigt.

 • Wij kunnen je adviseren over de ontslagvoorwaarden en namens jou de onderhandelingen hierover voeren met je werknemer. Ook kunnen wij een concept-beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst voor je opstellen.
 • Gaat je werknemer niet akkoord met het ontslag? Wij kunnen voor jou een ontslagprocedure starten bij het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslagreden.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een gratis eerste advies. Of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Onze juristen kunnen ook bij jou langskomen. Wij helpen je graag verder.

Redenen voor ontslag

Als je een werknemer wil ontslaan, moet je hiervoor een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:

De ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum kunnen voor je beoordelen of je voldoende reden hebt om je werknemer rechtsgeldig te kunnen ontslaan. Ook als het onmogelijk lijkt om het dienstverband met je werknemer te beëindigen, kunnen wij je helpen en begeleiden.

Ontslagprocedures

Er bestaan twee ontslagprocedures: de procedure bij het UWV en de procedure bij de kantonrechter. Daarnaast is het mogelijk om het dienstverband te beëindigen door zelf met je werknemer daarover afspraken te maken. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met wederzijds goedvinden.

Ontslag via het UWV

Bij een bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dien je een verzoek in bij het UWV om toestemming te krijgen om het dienstverband te kunnen opzeggen. Het UWV beoordeelt je verzoek en beslist of je die toestemming (ontslagvergunning) krijgt.

Ontslag via de kantonrechter

Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter start je als er geen sprake is van een voorgenomen ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden. Het betreft dan ontslag wegens andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie of slecht functioneren van je werknemer.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Wil je een werknemer ontslaan zonder een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter? Dan kun je proberen het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Hierbij onderhandel je met je werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverand eindigt (ontslagvergoeding, vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden, uitbetaling van vakantiedagen etc.). Di voorwaarden worden vervolgens opgenomen in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

“Heel fijn dat het geen dagen duurt voordat je een reactie krijgt. Bij het eerste gesprek kreeg ik al een actieplan mee en binnen een dag had ik contact met mijn vaste adviseur. Er is goed onderhandeld en ik ben erg tevreden over de uitstekende service.”

Juridisch Centrum: jouw jurist voor ontslagrecht

Neem voor juridisch advies contact op met onze specialisten ontslagrecht. We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur bereikbaar op 088 - 777 10 10. Je kunt ook onderstaand formulier invullen. Of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen.

Contactformulier

Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend eerste advies. Wij streven ernaar om je op werkdagen binnen 24 uur antwoord te geven.
Velden met een * zijn verplicht
Upload hieronder zoveel mogelijk relevante bestanden. Denk aan een ontslagbrief, vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, recente loonstrook, arbeidsovereenkomst, probleemanalyse van de bedrijfsarts, overige correspondentie.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.