Ziekte en re-integratie

Mijn medewerker is ziek geworden

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer wil je zo snel mogelijk weer gezond aan het werk zien. Tijdens de ziekteperiode moet je meewerken aan de re-integratie van je zieke werknemer en heb je onder meer de volgende verplichtingen:

 • Je moet een plan van aanpak opstellen, waarin alle op re-integratie gerichte activiteiten, bijbehorende termijnen en afspraken staan vermeld.
 • Als je werknemer langer dan 20 maanden arbeidsongeschikt is, moeten jullie samen een re-integratieverslag opstellen.
 • Je moet de regels van het UWV opvolgen, zodat je medewerker in aanmerking kan komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).
 • Als het niet mogelijk is om je werknemer te laten terugkeren in zijn functie, dan moet je voor passend werk zorgen.

Heb je een vraag over ziekte of re-integratie? Neem contact op met het Juridisch Centrum. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Het eerste advies is gratis.

Persoonlijk advies en begeleiding bij re-integratie (langdurig) zieke werknemer

Als je te maken hebt met een (langdurig) zieke werknemer, dan kun je een arbeidsrechtjurist van het Juridisch Centrum inschakelen om je te laten begeleiden tijdens de re-integratie. De jurist beantwoordt je vragen en geeft je advies over je verplichtingen en over het contact met je medewerker. 
Mocht je tijdens de ziekteperiode het dienstverband willen beëindigen, dan kunnen wij je ook in dat traject persoonlijk adviseren en bijstaan. Bel gerust voor meer informatie of een vrijblijvend eerste advies.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als je werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is geworden, ben je op grond van de wet verplicht gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. In het eerste ziektejaar moet dit ten minste het wettelijke minimumloon zijn, maar let op: mogelijk moet je op grond van de individuele arbeidsovereenkomst of CAO meer betalen dan 70% van het loon.

Plan van aanpak

Is je werknemer langdurig ziek of is de kans daarop aanwezig dan moet je in samenspraak met je werknemer een plan van aanpak opstellen. Na de ziekmelding heb je daarvoor uiterlijk 8 weken de tijd. In het plan van aanpak vermeld je:

 • wat het einddoel is van de re-integratie
 • welke re-integratiegerichte activiteiten jij en je medewerker ondernemen
 • de termijn waarbinnen de re-integratie wordt verwacht
 • de momenten waarop de evaluatie van de re-integratie-activiteiten plaatsvindt en
 • in het geval het plan van aanpak te laat is opgesteld, wat daarvan de reden is

Problemen bij ziekte en re-integratie

Door de hoeveelheid aan regels in het re-integratieproces ontstaan vaak spanningen tussen werkgever en werknemer. De meest voorkomende problemen zijn:

 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werknemer
 • oneens met het oordeel van de bedrijfsarts
 • de werknemer weigert passende werkzaamheden te verrichten
 • een verstoorde arbeidsrelatie

Onafhankelijk deskundigenoordeel

Tijdens de re-integratie kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als je werknemer weigert passend werk te aanvaarden of zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Als je er met je werknemer niet meer uitkomt, dan kun je het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel te geven.

Het UWV geeft alléén een oordeel over de volgende situaties:

 • of je medewerker op een bepaalde datum wel of niet weer volledig zijn eigen werk kan verrichten
 • of de werkzaamheden die je werknemer binnen of buiten het bedrijf wil of moet verrichten, passend zijn
 • of je voldoende hebt gedaan om je werknemer te laten re-integreren en
 • of je werknemer zich in het kader van zijn re-integratie voldoende heeft ingespannen

Sancties tegen werknemer

Van je werknemer mag je verlangen dat hij zich houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Doet je werknemer dat niet, dan kun je - afhankelijk van de gedraging van je werknemer - een tweetal sancties opleggen:

 1. Als je werknemer zich niet houdt aan redelijke controlevoorschriften, zoals het niet-verschijnen bij de bedrijfsarts, dan kun je de uitbetaling van het loon opschorten.
 2. Als je werknemer weigert passende arbeid te aanvaarden of niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak, dan kun je de loonbetaling stopzetten.

Voordat je overgaat tot het opleggen van een sanctie, doe je er zeer verstandig aan je situatie eerst voor te leggen aan de arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Het opleggen van een onjuiste sanctie kan namelijk verregaande gevolgen hebben.
Blijft je werknemer het re-integratietraject frustreren, dan kan er voldoende grond bestaan om je werknemer te ontslaan.
Laat je tijdig door de specialisten van het Juridisch Centrum adviseren of er voldoende grond is om daadwerkelijk over te gaan tot ontslag.

Sancties tegen werkgever

Na het tweede ziektejaar oordeelt het UWV of je re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest. Bij onvoldoende inspanningen kan het UWV je een sanctie opleggen om het loon maximaal 1 jaar langer aan je werknemer door te betalen, de zogeheten verlenging van de loondoorbetalingsplicht.

Daarnaast bestaat de verhaalsanctie. Het UWV kan deze sanctie opleggen als je onvoldoende re-integratie-inspanningen hebt verricht en je werknemer vervolgens ziek uit dienst gaat en een Ziektewetuitkering aanvraagt en verkrijgt. Het UWV verhaalt de Ziektewetuitkering op jou als werkgever. Dit is 70% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd) vermeerderd met premies.

Goed opletten

Ziekte en re-integratie zijn erg ingewikkelde en lastige arbeidsrechtelijke vraagstukken. Als werkgever kun je te maken krijgen met een werknemer die zich niet of onvoldoende aan zijn re-integratieverplichting houdt. Je wilt dan natuurlijk maatregelen treffen. Ook kun je door de ingewikkelde regelgeving bepaalde verplichtingen over het hoofd zien, die onder andere kunnen leiden tot het langer moeten doorbetalen van het loon. Naast het opschorten en het stopzetten van de uitbetaling van het loon en de verhaalsanctie zijn er andere mogelijke gevolgen waar je als werkgever rekening mee moet houden. Zo kun je, als je het dienstverband met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer wilt beëindigen, gehouden zijn tot het betalen van een hogere ontslagvergoeding als je je niet aan je re-integratieverplichtingen hebt gehouden.

Tips bij ziekte werknemer

 1. Stel als werkgever nooit zelf een diagnose.
 2. Bij twijfel over ziekte, schakel de bedrijfsarts in.
 3. Houd je aan je re-integratieverplichtingen.

Gratis eerste advies of meer informatie

De arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum helpen je met de ingewikkelde regelgeving en adviseren je op welk moment je welke sanctie kunt opleggen tegen je zieke medewerker. Ook staan onze juristen je bij om het dienstverband van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer, die het re-integratietraject frustreert, te beëindigen.

Neem contact op met onze ervaren arbeidsrechtjuristen voor een gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in.

Je bent uiteraard ook van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Of we maken een afspraak om bij jou langs te komen. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.