Transitievergoeding

De wettelijke ontslagvergoeding

Als je een medewerker wilt ontslaan, heeft die werknemer bijna altijd recht op een transitievergoeding. Daarnaast kan je werknemer in sommige gevallen nog aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Beoordelingen

Klantervaringen

"Het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht heeft ons geadviseerd en bijgestaan op een vakkundige, betrokken en zeer doortastende manier."Bekijk alle beoordelingen

Laat je als werkgever tijdig adviseren door de ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum. Wij zoeken graag voor je uit of je een transitievergoeding verschuldigd bent. Ook kunnen we voor je onderhandelen met je werknemer over de hoogte van de ontslagvergoeding en de overige voorwaarden van het ontslag. Bel voor een gratis en vrijblijvend eerste advies.

 • Deskundige ontslagbegeleiding voor werkgevers
 • Gratis inschatting van jouw zaak inclusief eerste advies
 • Bij belangenbehartiging geen hoge advocaattarieven
 • Snelle en efficiënte behandeling van jouw zaak
 • Persoonlijk contact met ervaren jurist en onderhandelaar

Wil je weten of je een transitievergoeding moet betalen? Bel met onze juridisch adviseurs. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Wij helpen graag.

Voor werkgevers

Wat is de transitievergoeding?

Sinds een aantal jaren wordt de zogenoemde kantonrechtersformule niet meer toegepast. De transitievergoeding is daarvoor in de plaats gekomen. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die een werknemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt als de werkgever het dienstverband beëindigt. De transitievergoeding is bedoeld voor:

 • Het compenseren van het baanverlies en
 • De financiering van de overgang (transitie) van werk naar werk.

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

Als je het dienstverband van een medewerker wilt beëindigen, moet je in de meeste gevallen een transitievergoeding betalen. Deze ontslagvergoeding betaal je als werkgever uit aan je werknemer na inhouding van loonbelasting.

Maar je medewerker heeft geen recht op een transitievergoeding als:

 • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • De werknemer wordt ontslagen op of na de pensioengerechtigde/AOW-gerechtigde leeftijd;
 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt;
 • De werknemer zelf heeft opgezegd of de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer door de kantonrechter is ontbonden, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever;
 • Er in de cao is afgeweken van de transitievergoeding;
 • Je in surseance van betaling of faillissement verkeert.

De hoogte van de transitievergoeding berekenen

Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst heeft je werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en het loon (inclusief vakantietoeslag, dertiende maand/eindejaarsuitkering, gemiddelde bonus/provisie en gemiddelde onregelmatigheidstoeslag).

De berekening van de transitievergoeding is afhankelijk van hoe lang je medewerker in dienst is geweest:

 1. Jaren: Per heel dienstjaar ontvangt je medewerker 1/3 maandsalaris
 2. Maanden: Voor het resterende aantal dienstmaanden bereken je de transitievergoeding volgens deze formule: (feitelijk bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
 3. Dagen: Voor het resterende aantal dagen pas je dezelfde formule toe als bij stap 2. Het aantal dagen rond je af naar boven, dus tot een hele maand. Het feitelijk salaris wordt zo gelijkgesteld aan het bruto maandsalaris.

Er geldt een maximale vergoeding van € 84.000,- bruto (2021) of een bedrag dat overeenkomt met een jaarloon als dat loon hoger is dan € 84.000,- bruto. Soms heeft je werknemer ook nog recht op een billijke vergoeding.

Bij het berekenen van de transitievergoeding is het brutoloon dus het uitgangspunt. Dit is het vaste salaris, vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering. Maar ook variabele looncomponenten vallen daaronder, zoals provisie, bonussen en onregelmatigheidstoeslagen. Bij variabele looncomponenten wordt een gemiddelde daarvan over een bepaalde periode in de berekening van de transitievergoeding meegenomen.

Voorbeeldberekeningen 

Voorbeeldberekening 1:
Beëindiging arbeidsovereenkomst van hele dienstjaren en enkele maanden

Werknemer Lina is 4 jaar en 5 maanden in dienst. Zij verdient € 3.000,- bruto per maand. De transitievergoeding berekenen we dan als volgt:

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar, dus 4 dienstjaren x (1/3 van € 3.000) = 4 x € 1.000 = € 4.000 bruto.

De transitievergoeding over de resterende vijf maanden bereken je met de formule: (feitelijk bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12).
Het feitelijke ontvangen bruto salaris over de vijf maanden is 5 x € 3.000 = € 15.000.
1/3 bruto maandsalaris = 1/3 x € 3.000 = € 1.000.
De transitievergoeding voor de resterende vier maanden is dus: (€ 15.000 / € 3.000) x (€ 1.000 / 12) = € 416,67.

De totale transitievergoeding voor werknemer Lina bedraagt dus: € 4.000 + € 416,67 = € 4.416,67 bruto.

4 jaar in dienst 4 x (1/3 van € 3.000) = € 4.000
5 maanden in dienst (€ 15.000 / € 3.000) x (€ 1.000 / 12) = € 416,67
Totale transitievergoeding € 4.000 + € 416,67 = € 4.416,67

Voorbeeldberekening 2:
Beëindiging arbeidsovereenkomst van een aantal dagen

Het dienstverband van werknemer John heeft 10 dagen geduurd. Zijn salaris was € 1.200 bruto.
Om de berekening van de transitievergoeding eenvoudig te houden stel je bij losse dagen het feitelijk salaris gelijk aan het bruto maandsalaris.
Vervolgens pas je de formule toe voor het berekenen van de transitievergoeding: (feitelijk bruto salaris / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12).
Feitelijk bruto maandsalaris = bruto maandsalaris = € 1.200.
1/3 bruto maandsalaris = € 400.

De transitievergoeding bedraagt dus: (€ 1.200 / € 1.200) x (€ 400 / 12) = € 33,33 bruto.

Verrekenen van de kosten

Als werkgever kun je twee soorten kosten in mindering brengen op de transitievergoeding: transitiekosten en de inzetbaarheidskosten. Transitiekosten zijn kosten voor de overgang (transitie) van werk naar werk. Het gaat hier dus om kosten die verband houden met het einde van het dienstverband. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor outplacement of eventuele omscholing. Inzetbaarheidskosten daarentegen staan los van het einde van het dienstverband. Dit zijn kosten die al zijn gemaakt, voordat duidelijk werd dat de werknemer zou worden ontslagen. Denk aan kosten voor het volgen van een opleiding. Voor verrekening van deze kosten gelden wel strenge regels.

Afwijken regeling transitievergoeding

De werknemer kan meestal zelf beslissen op welke wijze hij de ontslagvergoeding besteedt. Maar in sommige gevallen voorziet de toepasselijke cao in een gelijkwaardige voorziening, waardoor je als werkgever van de wettelijke transitievergoeding mag afwijken. Denk aan scholingsfaciliteiten, outplacement of een andere vergoedingsregeling.

Financiële problemen en toch transitievergoeding betalen?

 • Je kunt surseance van betaling aanvragen. Als de rechter de surseance uitspreekt, kun je de arbeidsovereenkomsten van je werknemers beëindigen zonder dat je de transitievergoeding verschuldigd bent. Het aanvragen van surseance is natuurlijk een vergaande maatregel, maar het kan soms noodzakelijk zijn om een faillissement af te wenden.
 • Als je de transitievergoeding niet in één keer kunt betalen, dan kun je het bedrag ook in termijnen betalen, verspreid over maximaal zes maanden. Wel ben je dan steeds wettelijke rente verschuldigd vanaf een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is betaald.

Transitievergoeding bij zieke werknemer - Wet compensatie transitievergoeding

Bij een zieke werknemer moet je het loon doorbetalen. Wanneer je medewerker meer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op de transitievergoeding.

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen om de betaalde transitievergoeding terug te krijgen. Zo wordt voorkomen dat werkgevers naast het doorbetalen van het loon gedurende twee jaar met extra kosten worden geconfronteerd doordat zij de transitievergoeding moeten betalen. Aan de compensatieregeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

Let op!

Door de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 kan je zieke werknemer nu afdwingen dat er een einde komt aan het slapend dienstverband en dat je de transitievergoeding betaalt. Voor het betalen van de transitievergoeding kun je onder bepaalde voorwaarden compensatie aanvragen bij het UWV.

Het Juridisch Centrum voor werkgevers - transitievergoeding berekenen en onderhandelen

De transitievergoeding is vaak het uitgangspunt bij onderhandelingen over de uiteindelijke ontslagvergoeding. Voor het berekenen van de transitievergoeding kun je terecht bij het Juridisch Centrum voor Ontslag en Arbeidsrecht. Ook kunnen onze juristen namens jou met je werknemer onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Neem contact op met het Juridisch Centrum. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 - 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Maak ook gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Ons eerste advies is altijd gratis.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.