Coronavirus: NOW-regeling als tegemoetkoming in loonkosten

1 April, 2020 15:20

Vanwege de corona-crisis is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Deze vervangt de werktijdverkorting (WTV).
Het Juridisch Centrum informeert je graag over deze nieuwe tijdelijke maatregel als tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers met omzetverlies.

Kan ik nog Werktijdverkorting (WTV) aanvragen?
Nee, dit is niet meer mogelijk. De regeling is ingetrokken. Hiervoor in de plaats is de tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gekomen.

Wat gebeurt er met mijn reeds ingediende aanvraag voor WTV?
Als werktijdverkorting al is toegekend, dan blijft deze vergunning van kracht.
Als je nog geen reactie hebt ontvangen op je aanvraag voor werktijdverkorting, dan zul je automatisch onder de nieuwe NOW-maatregel vallen en vanzelf nader bericht krijgen.

Wat houdt de NOW in?
De NOW is een tijdelijke noodmaatregel. Het is een nieuwe regeling waarin omzetverlies als criterium geldt. Als werkgever kun je een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Hiervoor ontvang je van het UWV dan een voorschot, in drie termijnen. Daarmee kun je werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kun je voorlopig voor drie maanden aanvragen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de NOW?
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, gelden de volgende voorwaarden:

  • Je verwacht ten minste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020 over een periode van drie aaneengesloten maanden;
  • Als je gebruik maakt van de tegemoetkomingsregeling moet je het loon aan de betreffende werknemers 100% doorbetalen tijdens de NOW-toekenningsperiode;
  • Je mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor je medewerkers tijdens de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt;
  • De tegemoetkoming mag alleen gebruikt worden voor het uitbetalen van lonen;
  • In beginsel is een accountantsverklaring vereist. Voor ondernemingen met een hele kleine loonsom of voor kleine tegemoetkomingen wordt een uitzondering gemaakt. Binnen een maand verwacht het kabinet hier meer duidelijkheid over te geven;
  • Je moet de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of anders de werknemers informeren over de NOW-toekenning;
  • Als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de tegemoetkoming, dan moet je dit melden bij het UWV;
  • Na afloop van de NOW-toekenningsperiode moet je een definitieve opgave van omzetdaling overleggen.

Hoe wordt het verlies aan omzet berekend? 
De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een aaneengesloten periode van drie maanden. De startdatum moet liggen op de eerste dag van deze driemaandsperiode. Hierbij kun je kiezen uit 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.
De omzet in de driemaandsperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. De referentieperiode is de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier. De omzet van de opgegeven drie maanden in 2020 wordt dus vergeleken met de gemiddelde omzet per drie maanden in 2019.
Voor ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden, geldt een andere berekening van de omzetdaling.

Kan ik een beroep doen op de NOW-regeling voor alle werknemers, ongeacht het soort contract?
Je kunt een tegemoetkoming aanvragen voor werknemers die bij je in dienst zijn en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt ook als je werknemers in dienst hebt met een flexibel contract, zoals oproepkrachten. Als je het loon van de oproepkrachten doorbetaalt voor hetzelfde aantal uren dan tellen deze lonen mee voor de loonsom die wordt gebruikt voor de vaststelling van de NOW en krijg je hiervoor een tegemoetkoming. Uiteraard moet je voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerkingen te komen voor de NOW.
Uitzendbureaus, payroll-bedrijven en detacheringsbureaus kunnen zelf een beroep doen op de NOW voor hun werknemers als zij meer dan 20% omzetverlies hebben.

Wij hebben van twee medewerkers het contract niet verlengd. Beide contracten lopen in mei af. Staat dit ons in de weg om aanspraak te maken op de NOW?
Een van de voorwaarden voor het toekennen van de tegemoetkoming is dat je geen bedrijfseconomisch ontslag mag aanvragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten is iets anders dan ontslag aanvragen en daarom geen probleem als je een beroep wilt doen op de NOW-regeling.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
De hoogte van de tegemoetkoming is, afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom. De loonsom is het SV-loon van alle werknemers. Loon boven € 9.538 per maand komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
Voorbeelden: Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Bij een omzetdaling van 20% bedraagt de tegemoetkoming 18% van de loonsom.
Op basis van je aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest.

Wanneer en waar kan ik een aanvraag indienen voor de NOW?
De aanvraag loopt via het UWV. Naar verwachting gaat het loket bij het UWV op 6 april 2020 open, maar mogelijk enkele dagen later. Tot en met 31 mei 2020 kun je een aanvraag indienen via de website Uwv.nl. Mogelijk wordt de aanvraagperiode op een later moment nog verlengd.
Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag.

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming van het UWV?
Het UWV betaalt het voorschot in drie termijnen. Het UWV streeft ernaar om binnen 2-4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag de betaling van de eerste termijn te voldoen.

Onder de NOW mag je gedurende de tegemoetkoming die je krijgt geen ontslag aanvragen. Mag ik dan ook geen vaststellingsovereenkomst sluiten?
Het verbod geldt alleen voor bedrijfseconomisch ontslag. In geval van een vaststellingsovereenkomst wordt het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is dus mogelijk naast een beroep op de NOW-regeling.

Hoe kies ik tussen een beroep doen op de NOW of ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen?
Dit is een lastig te beantwoorden vraag. Je zult moeten inschatten of de omzetdaling een tijdelijke aangelegenheid is of een langdurige kwestie wordt. In het eerste geval kun je kiezen voor de NOW-regeling. Als je kunt voorzien dat de NOW-regeling niet toereikend zal zijn, kun je bedrijfseconomisch ontslag overwegen. Let op! Op het moment dat je overgaat tot ontslag ben je wel de transitievergoeding verschuldigd. En je zult aannemelijk moeten maken waarom de NOW-regeling niet toereikend is. 
Een andere mogelijkheid is dat je voorlopig gebruik maakt van de NOW-regeling en na afloop van die regeling beslist om eventueel alsnog tot bedrijfseconomisch ontslag over te gaan.
Een en ander hangt ook af van hoe hoog je loonkosten zijn. De NOW-tegemoetkoming mag je immers alleen gebruiken voor het uitbetalen van lonen, niet voor andere hoge overheadkosten.

Wat zijn de gevolgen als blijkt dat ik tijdens de NOW-regeling toch tot bedrijfseconomisch ontslag moet overgaan?
Als je in de NOW-toekenningsperiode toch bedrijfseconomisch ontslag moet aanvragen, dan schendt je een van de voorwaarden van de NOW-regeling. UWV zal je ontslagaanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Hoe kan ik me alvast voorbereiden als ik na de NOW-regeling toch nog moet reorganiseren?
Mocht je na de NOW-tegemoetkoming alsnog tot een reorganisatie moeten overgaan, laat je dan tegen het einde van de NOW-periode juridisch adviseren over de te nemen stappen.

Vragen? Wij helpen

Staat jouw vraag over de NOW er niet bij? Of heb je een andere vraag in verband met het corona-virus? Neem gerust contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen en ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum om even te sparren of voor een geheel vrijblijvend en gratis eerste advies. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag via ons contactformulier. Wij helpen je graag.

Raadpleeg ook de websites van het RIVM, de Rijksoverheid, de KvK en het UWV voor meer informatie en de meest actuele situatie wat betreft het corona-virus en alle maatregelen en regelingen.

De publicatiedatum van dit bericht tref je bovenaan de pagina. Neem voor een actuele beoordeling van jouw situatie contact op met het Juridisch Centrum. Wij helpen je graag.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.