Ontslag wegens een dringende reden

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet geldt als de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht. In een aantal situaties is het geven van een ontslag op staande voet de enige passende maatregel.

Redenen voor ontslag op staande voet

Enkele voorbeelden van redenen die aanleiding kunnen zijn voor een ontslag op staande voet:

  • Diefstal
  • Mishandeling
  • Ernstige belediging
  • Bedreiging
  • Werkweigering

Wil je een werknemer op staande voet ontslaan? Neem eerst contact op met het Juridisch Centrum voor een gratis eerste advies. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Op tijd de juiste maatregelen

Het is van belang dat je als werkgever tijdig de juiste stappen onderneemt. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan namelijk verregaande consequenties hebben. In het uiterste geval riskeer je een procedure bij de kantonrechter, waarin de rechter het gegeven ontslag niet rechtsgeldig acht. De ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum kunnen je al in een vroeg stadium adviseren. Zo weet je zeker dat je de juiste stappen onderneemt en de risico’s zoveel als mogelijk beperkt.

Voorwaarden ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is pas rechtsgeldig als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden
  • Het ontslag moet onverwijld worden gegeven en
  • De reden van het ontslag moet direct worden medegedeeld

Zorgvuldig handelen

Zorgvuldig handelenOp het moment dat je merkt dat je werknemer zich schuldig maakt aan een gedraging die een dringende reden oplevert, is het belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat.

Allereerst stel je je werknemer op de hoogte van je verdenkingen. Vervolgens stel je hem/haar in de gelegenheid om hierop te reageren (het beginsel van hoor en wederhoor). Is nader onderzoek noodzakelijk, dan kun je de betrokken werknemer schorsen of op non-actief stellen.

Ben je van mening, al dan niet na nader onderzoek, dat er nog altijd een dringende reden aanwezig is? Dan ontsla je je medewerker op staande voet en bevestig je het ontslag schriftelijk. Maar let op: voorzichtigheid is geboden!

Goed opletten bij een voorgenomen ontslag op staande voet

Alle factoren, zoals de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de gewoonten en gebruiken op de werkvloer, zijn van invloed op de rechtsgeldigheid van het ontslag. De rechtspraak stelt bovendien hoge eisen aan de formulering van de ontslaggrond. Als de gegeven reden niet eenduidig is, mag de kantonrechter in een procedure die reden zelf interpreteren. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Wees dan ook voorzichtig met het geven van een ontslag op staande voet en laat je vooraf in elk geval adviseren.

Gevolgen ontslag op staande voet

Als je je werknemer op staande voet hebt ontslagen, dan eindigt het dienstverband per direct. Al jouw verplichtingen als werkgever houden dan vanaf de ontslagdatum op te bestaan. Je hoeft dan geen loon meer te betalen. Ook bouwt je werknemer vanaf dat moment geen vakantiedagen en vakantietoeslag meer op. Wel heeft je werknemer nog recht op het loon, het loon over de niet-genoten vakantiedagen en het vakantiegeld, dat is opgebouwd voorafgaand aan de ontslagdatum. Dit kun je dan verrekenen met de wettelijke schadevergoeding die je werknemer aan jou verschuldigd is. Deze vergoeding is gelijk aan het loon over de niet in acht genomen opzegtermijn. Bij een ontslag op staande voet ben je geen transitievergoeding verschuldigd aan je werknemer, omdat het hier gaat om ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Strenge toets door de kantonrechter

Je werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten bij de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt een ontslag op staande voet zeer kritisch, omdat een dergelijk ontslag voor een werknemer verregaande gevolgen heeft. Zo heeft je werknemer per direct geen inkomsten meer en is de kans op het verkrijgen van een WW-uitkering uiterst gering.

Het komt regelmatig voor dat de kantonrechter oordeelt dat het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Afhankelijk van de vordering van je werknemer, heeft dit tot gevolg dat óf het dienstverband in stand blijft óf dat jij een billijke vergoeding verschuldigd bent als je werknemer zich neerlegt bij de beëindiging van het dienstverband. Deze schadevergoeding ben je dan verschuldigd naast een vergoeding vanwege het niet in acht nemen van de opzegtermijn en mogelijk de transitievergoeding.

Let op! Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Vanaf dat moment maken werknemers eerder aanspraak op de transitievergoeding.

Ontslag op staande voet omzetten in beëindiging met wederzijds goedvinden

Om een kostbare en risicovolle procedure bij de kantonrechter te voorkomen, kun je je werknemer aanbieden om het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Daardoor is er geen sprake meer van een ontslag op staande voet, maar is wel geregeld dat het dienstverband eindigt.

Snel een gratis eerste advies

Overweeg je een werknemer op staande voet te ontslaan? Neem direct contact op met de ervaren arbeidsrechtjuristen van het Juridisch Centrum. Wij kunnen meteen voor je beoordelen of je een rechtsgeldige reden hebt voor het ontslag.

Ook kunnen wij je helpen bij het omzetten van een gegeven ontslag op staande voet in een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Uiteraard kunnen wij je ook bijstaan in een procedure bij de kantonrechter.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Bel 088 – 777 10 10 (lokaal tarief) of stel je vraag online. Ons eerste advies is gratis.

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.